กลุ่ม 2/2557

จาก Paween Khoenkaw

ใบงานที่ 5 Wikipedia


รายงาน IT Trend 2015

1 นางสาวปรางทิพย์ ตลาดเงิน Software-Defined Applications and Infrastructure
2 นางสาวอรทัย ดอกไม้แก้ว Cloud/Client Computing
3 นายชัยภัทร เคหา Web-Scale IT
4 นายฐาปกรณ์ เปรียบสม The Internet of Things
5 นายณัฐวัสส์ จันสีมุ่ย Smart Machines (2014 trend)
6 นายศตวรรษ สุวรรณฤทธิ์ 3D Printing
7 นางสาวศรัณยา ชอบตรง Computing Everywhere
8 นางสาวสมฤทัย แสงทอง Bring your own devices
9 นายอานนท์ นันโท Advanced, Pervasive and Invisible Analytics
10 นายภาณุสิทธิ์ เขื่อนคำ Context-Rich Systems
11 นายธีรภัทร์ ดวงปัญญาสว่าง Risk-Based Security and Self-Protection