นายณัฐวัสส์ จันสีมุ่ย

จาก Paween Khoenkaw


สวัสดีครับ

1245.jpg

ชื่อ นายณัฐวัสส์ จันสีมุ่ย

ชื่อเล่น เล็ก

เกิด 27 กรกฎาคม พ.ศ 2535

ที่อยู่ 166/1 หมู่ 2 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหัสไปร์ษณ์ 50160

ปัจจุบันศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหาร สาขาการตลาด