วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Development of Science and Technology)

จาก Paween Khoenkaw

ดาวน์โหลดสไลด์

[สไลด์ วท 102 2/2559]

ดาวน์โหลดวิดิทัศน์

[Link to videos]

ส่งการบ้าน

[กดที่นี่เพื่อ upload ไฟล์การบ้าน]

แก้ไขระบบฐานข้อมูลให้แล้ว ใครมีปัญหาในการส่งการบ้านให้ลองส่งใหม่