Uncategorized

CS434 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายCS434

ซีพี/ไอพี แบบจำลองการรับ-ให้บริการ การสื่อสารระหว่างกระบวนการ การต่อประสานซ็อกเก็ต ทีซีพีและยูดีพีซ็อกเก็ต กระบวนการดีมอน รอว์ซ็อกเก็ต ขั้นตอนวิธีสำหรับผู้รับและผู้ให้บริการTCP/IP; Client-server model; Interprocess communications; Socket interface; TCP and UDP sockets; Daemon process; Raw sockets; Algorithm for client

Share