ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี

คำอธิบายรายวิชา:

โครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์และภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมบลีและการแปลภาษาโดยโปรแกรมแอสเซมเบลอร์ เทคนิคการจัดแอดเดรส โครงสร้างของแอสเซมเบลอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การเขียนโปรแกรมแบบแมคโคร โปรแกรมแบบแยกส่วน

หัวข้อ:

สัปดาห์ที่หัวข้อ
1บทนำ    โปรแกรมแอสเซมเบลอร์
2ระบบคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ตระกูล 8086 และ หน่วยประมวลผลร่วม 8087
3โครงสร้างรีจิสเตอร์และการเคลื่อนย้ายข้อมูล
4รีจีสเตอร์พิเศษ และการประมวลผลทางคณิตศาสตร์
5เงื่อนไข และการวนซ้ำ
6เทคนิคการจัดแอดเดรส อาเรย์ และหน่วยความจำภายนอก
7แถวซ้อน และโปรแกรมย่อย
8การขัดจังหวะการทำงาน     รอมฟังก์ชัน      BIOS Interrupt Service Routine
9สอบกลางภาค
10ระบบปฏิบัติการดอส  การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบปฏิบัติการ ดอส
11ดอสเอพีไอ การจัดการโพรเซส  การแสดงผล เวลาและปฏิทิน
12ดอสเอพีไอ แฟ้มข้อมูล โปรแกรมทีเอสอาร์
13ไมโครโพรเซสเซอร์ 80386 และ โหมดการทำงาน (System Management Mode)
14วินโดว์เอพีไอ
15สอบปลายภาค

ดาวน์โหลดไสลด์:

00 บทนำ

01 ภาษาแอสเซมบลี

02 การกำหนดค่าและสำเนาข้อมูล

03 ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่

04 การประมวลผลทางคณิตศาสตร์

05 การประมวลผลระดับบิตและตรรกศาสตร์

06 การประมวลผลเงื่อนไขและการควมคุมลำดับการทำงา

07 การขัดจังหวะการทำงาน

08 การรับเข้า และ ส่งออก

09 ระบบปฏิบัติการและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ดาวน์โหลดเอกสารอื่น ๆ:

00 EMU8086

01 EMU8086 Interrupts Signal Injector

02 Flat Assembler

03 OllyDBG