คำอธิบายรายวิชา

               ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสำนักงานพื้นฐาน การทำงานด้านเอกสาร งานด้านการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล หลักการสืบค้นรวบรวมและอ้างอิงข้อมูล การป้องกันข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทสื่อสังคมออนไลน์  ทฤษฎีและองค์ประกอบการออกแบบมัลติมีเดีย การนำเสนอข้อมูล การสร้างสรรค์ผลงานด้านดิจิทัลเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลเชิงภาพ

สัปดาห์บรรยาย
ปฏิบัติ
1บทนำ
2ระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาการที่สำคัญ 1 (Vacuum Tube to VLSI)Microsoft Windows (BASIC)  
3ระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาการที่สำคัญ 2 (Personal Computer to Smartphone)Microsoft Windows (Power user)  
4โครงสร้างคอมพิวเตอร์การสร้างเอกสารด้วย Microsoft Word
5ระบบดิจิทัลการสร้างตารางคำนวณด้วย Microsoft Excel
สอบกลางภาค
6อุปกรณ์ นำเข้า บันทึก และส่งออกข้อมูล 1การสร้างสื่อนำเสนอด้วย Microsoft Power point
7อุปกรณ์ นำเข้า บันทึก และส่งออกข้อมูล 2เทคนิกการสืบค้นข้อมูล  Google /Google Scholar/ YouTube / Bing / GPT การค้นข้อความ ค้นจากภาพ เสียง หรืออื่น ๆ
8คอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์Cloud service, Google Drive หรือ OneDrive, การรับ-ส่ง email, การร่างจดหมาย(email)เพื่อติดต่อ บริษัท หรือหน่วยงานราชการราชการ
9ภาษาและการพัฒนาซอร์ฟแวร์ (Computer Programming Paradigms)การสร้างเนื้อหาวิดิทัศน์ การตัดต่อวิดิทัศน์ เพื่อการนำเสนอ 1 (ถ่ายทำ)
10ความปลอดภัย และ การป้องกันข้อมูลการสร้างเนื้อหาวิดิทัศน์ การตัดต่อวิดิทัศน์ เพื่อการนำเสนอ 2 (ตัดต่อ)
11การพัฒนาความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในยุคดิจิทัลอบรม Office365 (optional)
12สังคมออนไลน์อบรม Endnote  (optional)
13
14
15นำเสนอวิดิทัศน์ (หนังสั้น)

*เนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ