สไลด์ที่มีการปรับปรุงแก้ไขจะมีให้ดาวน์โหลดหลังคาบบรรยาย

สไลด์ใหม่ที่มีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา

[บทที่ 0 แนะนำเนื้อหาวิชา คพ200]

[บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์]

[บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์]

[บทที่ 3 รหัสข้อมูลของคอมพิวเตอร์]

สไลด์เก่าของเทอมที่ผ่านมา แนะนำให้นักศึกษาอ่านก่อนเข้าชั้นเรียน

[บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์]

[บทที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์]

[บทที่ 3 รหัสข้อมูลของคอมพิวเตอร์]

[บทที่ 4 Hardware]

[บทที่ 5 Software]

[บทที่ 6 ภาษาและการพัฒนา]

[บทที่ 7 ระบบสารสนเทศ (Information System)]

[บทที่ 8 สังคมสารสนเทศ]