เนื้อหารายวิชา

ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตชิ่ง คณิตศาสตร์แบบบูล ตารางความจริง การลดรูปสมการบูลลีนโดยใช้แผนที่แบบคาร์นอ วงจรเกท วงจรฟลิปฟลอป วงจรนับ วงจรเลื่อนรีจิสเตอร์การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน วงจรซีเควนเชียล เครื่องสถานะจำกัด

แผนการเรียน

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน* (ชั่วโมง)
1-2 กฎของโอห์มและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 10
3-4 ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตชิ่ง 10
5 คณิตศาสตร์แบบบูล 5
6 ตารางความจริง วงจรเกท 5
7-8 การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน 10
9 การลดรูปสมการ 5
บูลลีนโดยใช้แผนที่แบบคาร์นอ
10 วงจรฟลิปฟลอป 5
11 วงจรนับ 5
12 วงจรเลื่อนรีจิสเตอร์ 5
13 วงจรซีเควนเชียล 5
14-15 เครื่องสถานะจำกัด 10

ดาวน์โหลดไสลด์

01 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electric Circuit Concepts)

02 สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor)

03 วงจรดิจิทัล (Digital Circuit)

04 การลดรูปสมการ (Simplification)

05 วงจรเชิงลำดับ (Sequential Circuit)

ดาวน์โหลดใบงาน

01 กฏของโอห์ม (Ohm’s Law)

02 วงจรไฟฟ้า (Circuits)

03 การแบ่งแรงดัน (Voltage divider)

04 ไดโอด (Diode)

05 ไดโอดเปล่งแสง (LED)

06 ทรานซิสเตอร์ชนิดสองรอยต่อ (BJT)

07 วงจรเกต (Logic gate)

08 วงจรเชิงจัดกลุ่ม (Combination Circuit)

09 การลดรูปวงจร (Circuit Simplification)

10 ฟลิปฟลอป (Flip Flop)

11 วงจรเชิงลำดับ (Sequential Circuit)

ดาวน์โหลดไฟล์อื่นๆ

ไลบารี่ 74xx